TH
EN
 

Activities

 
15/ 02/ 2011/td>
Mr.Anousone Sihapaya และ Mr.Teata vongphachan เจ้าพนักงาน ชั่ง-ตวง-วัด จากสาธารณะรัฐประชาชนลาว มาฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2552

Mr.Anousone Sihapaya และ Mr.Teata vongphachan
เจ้าพนักงาน ชั่ง-ตวง-วัด จากสาธารณะรัฐประชาชนลาว
มาฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึง ...
15/ 02/ 2011/td>
คุณประชา สุทธิเชษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายอิเล็คทรอนิคส์ และคุณสมหวัง วงศ์ด้วง หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบเครื่องชั่ง
คุณประชา  สุทธิเชษฐ์  ผู้จัดการฝ่ายอิเล็คทรอนิคส์ และคุณสมหวัง วงศ์ด้วง  หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบเครื่องชั่ง ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ...
15/ 02/ 2011/td>
ภาพการร่วมกิจกรรมงานประชุมสหกรณ์การเกษตร โคนมก้าวหน้าจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 29 เมษายน 2552
ภาพการร่วมกิจกรรมงานประชุมสหกรณ์การเกษตร
โคนมก้าวหน้าจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 29 เมษายน 2552 ...
15/ 02/ 2011/td>
คุณธนชัย อำนวยสวัสดิ์ ประธานชมรมนักอุตสาหกรรมยุคใหม่ ( Thai Innovators Forum ) และคณะเข้า เยี่ยมชมขบวนการผลิตของบริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ในวันที่ 29 เมษายน 2
คุณธนชัย  อำนวยสวัสดิ์ ประธานชมรมนักอุตสาหกรรมยุคใหม่
( Thai Innovators Forum ) และคณะเข้า เยี่ยมชมขบวนการผลิตของบริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเครื่...
15/ 02/ 2011/td>
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การสอบเทียบเครื่องชั่ง และ การอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การสอบเทียบเครื่องชั่ง
และ การอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ...
15/ 02/ 2011/td>
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง
ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด...
15/ 02/ 2011/td>
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล จ. ขอนแก่น
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง
ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 29 กันยายน 2552
ณ โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล จ. ขอนแก่น...
15/ 02/ 2011/td>
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล จ. ขอนแก่น
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง
ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 29 กันยายน 2552
ณ โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล จ. ขอนแก่น...
15/ 02/ 2011/td>
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมธาริน จ. เชียงใหม่
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ เครื่องชั่ง ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมธาริน จ. เชียงใหม่...
15/ 02/ 2011/td>
คุณวิโรจน์ เลิศในธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เรื่อง การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552
คุณวิโรจน์ เลิศในธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เรื่อง การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552...
 
 
1 2 3 4