บทความ

xWeight-Container_6.jpg.pagespeed.ic.x1IzQRcjol

SOLAS ข้อบังคับตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล

คือสนธิสัญญาด้านความปลอดภัยทางทะเลสากลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization – IMO) ว่าด้วยการกำกับดูแลความปลอดภัยของชีวิตในทะเลซึ่งบังคับใช้กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบน้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (Verified Gross Mass of a Container Carrying Cargo) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559             โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกำหนดให้ผู้ส่งสิงค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า และระบุข้อมมูลหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและในเอกสารการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (Shipping document) รวมทั้งลงนามรับรองน้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้านั้น และส่งเอกสารดังกล่าวให้นายเรือหรือตัวแทนของนายเรือ และตัวแทนท่าเทียบเรือในระยะเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอสำหรับใช้ในการวางแผนการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในเรือ และเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การตรวจสอบน้ำหนักมี 2 วิธี คือ – การชั่งน้ำหนักสินค้ารวมกับตู้คอนเทนเนอร์ – การชั่งน้ำหนักสินค้าและนำมาบวกกับน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์

บริษัทเครื่องชั่ง usa

Do you know ? (Ep.1)

Scientists around the world are raving about Rice lake’s new nanoscales. Built with precision in mind, the nanoscale has a max capacity of . With a carbon atom’s weight at an astoundingly small , Rice Lake’s nanoscale is the ideal addition to any atomic physicists’ lab setting. (The nanoscale’s calibration weights are special order.) —-> […] อ่านต่อ

truckscale

การดูแลรักษาเครื่องชั่งรถบรรทุก

บทความนี้เรามี 22 ข้อที่ควรรู้ เกี่ยวกับเครื่องชั่งรถบรรทุกและการดูแลรักษาเครื่องชั่งรถบรรทุกมาแนะนำกันครับ เครื่องชั่งรถบรรทุกที่ท่านผู้ประกอบการใช้งานอยู่ หากดูจากพิกัดสามารถรับน้ำหนักได้ 30 ตัน – 100 ตัน แต่ภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ยังมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องการการดูแล เพื่อรักษาให้เครื่องชั่งรถบรรทุกใช้งานได้ยาวนานที่สุดและผู้ใช้งานสามารถนำไปปฏิบัติได้ดังนี้ 1.ตรวจสอบดูบริเวณรอบๆ บริเวณแท่นชั่งห้ามมีเศษวัสดุ หิน ดิน ทราย เข้าไปอุดบริเวณรอบๆแท่นชั่ง เพราะจะทำให้แท่นชั่งไม่เป็นอิสระการอ่านค่าจะเกิดความไม่แน่นอน 2.ตรงบริเวณกล่องรวมสัญญาณ (Summing Box) ต้องปิดสนิท ไม่มีรอยฉีกขาดของซีล และไม่มีความชื้น 3.ห้ามไม่ให้มีน้ำขังในบ่อที่วางแท่นชั่งกรณี เป็นเครื่องชั่งฝังพื้น 4.Stopper ของแท่นชั่งต้องไม่เบียดหรือติดกับแท่นชั่ง 5.หลังจากติดตั้งเครื่องชั่งเรียบร้อย ห้ามมีการเชื่อม ( welding) บริเวณแท่นชั่งหรือรอบๆแท่น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหายจากกระแสไฟฟ้า 6.ควรตรวจเช็คสายดิน (Ground) ของแท่นชั่งให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ ห้ามไม่ให้หลุดหรือขาด 7.ท่อเดินสายสัญญาณต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตก หัก รั่ว 8.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด Indicator Computer Printer loadcell ต้องต่อสายดิน Ground เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว 9.ขณะที่ฝนตกหรือฟ้าร้อง […] อ่านต่อ

เครื่องชั่ง

การสอบเทียบเครื่องชั่ง Mechanical Balance

การสอบเทียบเครื่องชั่ง Mechanical Balance เครื่องชั่งมีมากมายหลายประเภท คุณคิดว่าเครื่องชั่งแบ่งออกเป็นกี่ประเภท? และหัวใจหลักก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องชั่งคืออะไร? การแบ่งประเภทเครื่องชั่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง เบื้องต้นเราสามารถแบ่งเครื่องชั่งตามหลักการทำงานออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1. เครื่องชั่งแบบกล (Mechanical Balance) คือเครื่องชั่งที่อาศัยหลักของคานและจุดหมุนในการทำงาน เช่น Simple equal arm beam and Simple 1/10 ratio beam, Steelyards with sliding poise , Roberval and Béranger instruments, Instruments with ratio platforms, Instruments of the steelyard type with accessible sliding poises 2. เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Balance) คือเครื่องชั่งที่ต้องอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าทางไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนแปลงค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงานเช่น Micro-Electronic […] อ่านต่อ

ห้อง LAB มาตรฐาน ISO 17025

การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันทางการค้าสูงอย่างปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ หนึ่งในมาตรการเพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล คือ ผู้ผลิตสินค้าต้องไดรับการรับรองระบบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง อาทิ ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 และ ISO 17025   ISO 17025(1) คืออะไร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025(ISO/IEC 17025) เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ทำให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบเป็นที่เชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบของหน่วยงานรับรอง ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ถือว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9000 (1) ที่มา: www.tisi.go.th   สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กระบวนการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการของสมอ.(2) มีดังนี้ รับคำขอ ตรวจสอบเบื้องต้นห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมินเอกสาร ตรวจประเมิน ณ […] อ่านต่อ

รูปภาพอุณภูมิ

หน่วยวัด อุณหภูมิ

หน่วยวัด อุณหภูมิ อุณหภูมิเป็นปริมาณที่ใช้บอกความร้อนโดยการวัดอุณหภูมิครั้งแรกเริ่มที่ประมาณ ค.ศ. 130-200 ในวงการแพทย์โดยการใช้มือสัมผัสตัวผู้ป่วยเพื่อทำการวัดอุณหภูมิ ต่อมาจนปลาย ค.ศ. 1600 จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องมือวัดเครื่องแรกที่ใช้ประมาณค่าอุณหภูมิคือ เทอร์โมสโคป (Thermoscope) โดย นักดาราศาสตร์ที่ชื่อ Galileo Galilei ซึ่งหลักการที่เทอร์โมสโคปใช้ในการประมาณอุณหภูมิคือการขยายตัวของของเหลวในหลอดแก้ว ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น Liquid-in-glassThermometer). ต่อมาในปีค.ศ. 1724 Daniel Gabriel Fahrenheit นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ได้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ปรอทแทนแอลกอฮอล์ และคิดค้นสเกลอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ขึ้น และถัดมาAnders Celsius นักดาราศาสตร์ชาวสวีเดนได้ประดิษฐ์สเกลที่แบ่งช่วงอุณหภูมิระหว่าง จุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำที่ความดันบรรยากาศออกมาเป็น 100 ช่วง (เรียกว่าเซนติเกรด)โดยต่อมาภายหลังในปี ค.ศ. 1948 ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นสเกลอุณหภูมิเซลเซียส. โดย องศาเซลเซียส (°C) เป็นหน่วยของการวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้กันในปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วหน่วยวัดอุณหภูมิตามระบบหน่วยวัดสากลคือ อุณหภูมิอุณหพลวัติ (Thermodynamic Temperature) มีหน่วยเป็น“เคลวิน” (Kelvin,K) ซึ่งนิยามของเคลวินคือ 1/273.16 เท่าของอุณหภูมิอุณหพลวัติของจุดสามสถานะของนำ้ (คิดค้นโดย William Thomson (Lord Kelvin)ในช่วง […] อ่านต่อ

 • บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด Thai Scale co., Ltd.

  19/8 หมู่ 9 ซ.ไร่ขิง 30 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
  โทร. +66 3439 7682-5
  โทรสาร +66 3439 7687
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  0105528026473
 • มาตรฐานของบริษัท

  ISO 9001:2008
  ห้อง LAB มาตรฐาน
  ISO/IEC 17025 : 2005
 • Guest

  Today visits : _
  Yesterday visits : _
  Visitor online : 2
  Total Pageviews : _

Thai Scale Company Limited : 19/8 Moo 9 Soi Raiking 30 , Putthamonthon 5 Rd., Raiking, Sampran, Nakornpatom 73210 : Tel. +66 3439 7682 (Auto) : Fax. +66 3439 7687 Email : sa.thaiscale@gmail.com, sale.thaiscale@gmail.com